Sjahril, R., Malina, A. C., Mantja, K., & Haring, F. (2022). Dampak Krisis COVID-19 Terhadap Kinerja Sektor Usaha Tanaman Hias Anggrek. Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek, 3(2), 98-105. https://doi.org/10.52232/jasintek.v3i2.78